ЗА НАС

Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ (БАИТ) е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа фондация, която осъществява общественополезна дейност с цел развиване на информационните технологии и иновациите. Основната цел на Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ (БАИТ) е да работи активно в области свързани с българската медицина, генетика, геномика, биоинформатика, аграрна икономика и хранително-вкусова промишленост. С реализацията на големия потенциал на високо-технологичните сфери на икономиката Фондация БАИТ се стреми да постигне увеличаване на продуктивността, добавяне на стойност, гъвкаво и бързо реагиране на пазарни тенденции, подобряване на качеството и безопасността, а с това и на доходите и качеството на живот, интегриране на съвременни научни подходи и технологии в българската медицина, драстично намаляване на замърсяването до устойчиви нива.

Фондация БАИТ е учредена през април 2003 г. и не спира да предлага научни, технологични, организационни, финансови и търговски иновации за прилагането на генетични, молекулярно-биологични и геномни подходи в решаването на основни научни проблеми в различни области: генетика, геномика, медицина, биотехнология, селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост, за да станат те по-конкурентоспособни и модерни, насочени към постигане на високо качество чрез по-малко ресурс и без да бъдат в ущърб на околната среда.

От началото на 2019 г. Фондация БАИТ е вписана и в Регистър за научната дейност в Република България към Национален център за информация и документация

Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ (БАИТ) водена от убеждението си за успешно прилагане на цифровите технологии и иновации предоставя устойчиви решения за развитие в обществения и частния сектор.

Насърчава дейности в приоритетни три направления:

– Бизнес и предприемачество;

– Високотехнологични иновации;

– Образование и работни умения;

Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ (БАИТ) успешно създава партньорства с граждански организации, търговски предприятия, институции, общности и лидери, които активнo отстояват спазването на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането правата на човека.

Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ (БАИТ) се стреми да инициира прояви за информираност на обществото, да създава условия за благоприятна бизнес среда, да насърчава млади хора развиващи научно-изследователска дейност, подпомага креативни мероприятия в превантивната медицина, подкрепя предприемчиви идеи в аграрната и хранително-вкусовата промишленост. Спомага за осигуряване на достъп до финансиране в рамките на Европейското партньорство за иновации.

Централният офис на Фондация „Българска академия за иновационни технологии“ (БАИТ) е на адрес: България, област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, 8000, ул. Анушка Драгиева No 4, вх. А.

Имуществото й се набира от първоначално дарение от страна на Учредителите, последващи дарения на членовете на Фондацията, дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, под формата на парични суми, движимо и недвижимо имущество, субсидии, дивиденти, лихви, доходи, получени от разработването на проекти, програми, публикации, проучвания, консултации, издателска и рекламна дейност. Приходите на Фондацията могат да бъдат изразходвани само и единствено за постигане на целите, а разпореждането с паричните средства и другите имущества може да се извършва само с решение на компетентните органи на управление на Фондацията и в съответствие с Устава, а за направените дарения – и в съответствие с волята на дарителите.

Органите за управление са: Съвет на учредителите и Управителен съвет. Учредителите определят Изпълнителния директор.