ПОКАНА

За събиране на независими оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договор за услуга с предмет: Избор на изпълнител за предоставяне на услуга – Картиране на участъци от Натура 2000 с концентрирано разпространенние на пясъчни миди и тяхното влияние въху екосистемите на проучванта територия по проект„Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен биоиндикатор и ресурс в Черноморската екосистема“, регистрационен номер BG14MFOP001-6.004-0008-C01, приоритетна ос „Насърчаване на изпълнението на ИМП“, процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.

Фондация „Българска Академия за Иновационни Технологии“ има удоволствието да Ви покани да представите независима оферта за изпълнение на следната дейност от проекта:

  1. Избор на изпълнител за предоставяне на услуга – Картиране на участъци от Натура 2000 с концентрирано разпространенние на пясъчни мидии тяхното влияние въху екосистемите на проучванта територияпо проект„Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен биоиндикатор и ресурс в Черноморската екосистема“, регистрационен номер BG14MFOP001-6.004-0008-C01, приоритетна ос „Насърчаване на изпълнението на ИМП“, процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020;
  2. Дейностите по които съгласно одобреното проектно предложение е необходимо да ни предоставите оферта са следните:
  • Изработване на цифрови модели с географска информация.
  • Изграждане и визуализиране на база данни с резултатите от дейността по локализиране концентрациите на мида в обхвата на проекта.
  • Визуализиране влиянието на мидените полета върху екосистемите в обследваната територия.
  1. Територии обхванати от картирането:

Емине – Иракли BG0001004 Area – 16794.59 ha  Marine area [%] 45.7 – Donax trunculus, Chamelea gallina, Donacilla cornea,Mytilus galloprovincialis – Средиземноморска черна мида;

  1. Математическата основа е UTM, зона 35, елипсоид WGS84.

Изискванията към офертите и оферентите съгласно Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. са следните:

„Независими оферти“са оферти, подадени от лица, които не са свързани лица, по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Свързани лица или свързани предприятия не могат да представят самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

„Официален каталог“е продуктов каталог издаден от производител, официален представител на производителя или от официален вносител, който е публичен и общо приложим към всички партньори/клиенти, т.е. не е създаден за целите на конкретната подадена оферта.

Офертите трябва да са независими, съпоставими и конкурентни, да са предоставени от квалифицирани доставчици и следва да съдържат минимум името на оферента, ЕИК/БУЛСТАТ, кратко описание на предложението/характеристика/функционалност, предложена цена, срок на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат/електронен подпис на оферента. Цената трябва да бъде определена в лева или евро с и без ДДС. Оферентите, трябва да са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или в Регистър БУЛСТАТ, в случаите, в които е приложимо, а оферентите – чуждестранни лица, трябва да представят документ за регистрация съгласно националното си законодателство.

Оферентите следва да отговарят на следните две кумулативни условия:

– предметът на дейност на оферента да е идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство. Това изискване се доказва от оферента със списък на договорите с предмет идентичен или сходен с посочената в офертата доставка, услуга или строителство, съдържащ минимум следната информация: дата, страни, предмет, стойност на договора/ите. Списъкът следва да е подписан от лицето представляващо по закон оферента и да е придружен с препоръки/референции за добро изпълнение;

– годишния оборот, който се отнася до предмета на поръчката (специфичен оборот) през някоя от или общо от предходните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, да е равен или по-голям от стойността на поръчката или на съответната обособена позиция, в случай че процедурата е с обособени позиции. Изискването за специфичен оборот се доказва от оферента със справка – декларация, подписана от счетоводителя и лицето представляващо по закон оферента. Справката трябва да е придружена от Отчет за приходите и разходите за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата на която оферентът е учреден или започнал дейността си, и годишни финансови отчети. Ако годишните финансови отчети и отчетите за приходите и разходите са публично обявени, се извършва справка в съответния регистър.

Срок за представяне на офертите: 17.00 часа на 21 Април, 2021

Офертите се изпращат по имейл:info@innovationbg.eu или z.kalafateva@innovationbg.eu

За информация: тел.: +359888265342

                                    имейл: z.kalafateva@innovationbg.eu

С уважение,

Зоя Калафатева

Изпълнителен директор БАИТ

ПОКАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ