БАИТ

 

ЗАПОВЕД

№ ПП-21-011/24.07.2021 г.

За откриване на процедура за определяне на изпълнител

 

На основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.:

І. Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Предоставяне на услуга за пробонабиране от седименти, бели пясъчни миди и други бентосни и пелагични организми“ по проект „Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен биоиндикатор и ресурс в Черноморската екосистема“, Договор № BG14MFOP001-6.004-0008-C01, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, приоритетна ос „Насърчаване на изпълнението на ИМП”, процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“.

ІІ. Определям избора на изпълнител да се извърши чрез публична покана.

ІІІ. Одобрявам поканата и документацията за участие.

ІV. Публикуването на публичната покана и придружаващите документи да се осъществи по реда на чл.52, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 на ПМС 160/2016г., като определям срок за публичен достъп до поканата от 23 /двадесет и три/ дни.

V. Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител да се предостави за публикуване в ИСУН2020 и на интернет адреса на възложителя www.innovationbg.eu

VІ. Срок за получаване на офертите до 23:59 часа на 16.08.2021 г.

Възложител: Фондация „Българска Академия за Иновационни Технологии“

Пълната документация можете да намерите тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/bd966049-fa78-4b52-9caf-51b176cbd6dd