ПОКАНА

За събиране на оферти за определяне на подходящ изпълнител и сключване на договори за услуги с предмет:

  1. Избор на изпълнител за предоставена счетоводна услугаMестна инициатива за намаляване на отпадъците в морската вода от дейности свързани с риболовните практики в Черно море”, регистрационен номер BG14MFOP001-1.014-0002-C01 по приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, процедура „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
  2. Избор на изпълнител за предоставяне на услуга – счетоводна отчетност на проектОценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен биоиндикатор и ресурс в Черноморската екосистема“, регистрационен номер BG14MFOP001-6.004-0008-C01, приоритетна ос „Насърчаване на изпълнението на ИМП“, процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 

Фондация „Българска Академия за Иновационни Технологии“ има удоволствието да покани подходящи изпълнители за изпълнение на дейности за:

  1. Избор на изпълнител за предоставяне на услуга – счетоводна отчетност на проект „Mестна инициатива за намаляване на отпадъците в морската вода от дейности свързани с риболовните практики в Черно море”, регистрационен номер BG14MFOP001-1.014-0002-C01 по приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, процедура „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за срок на проекта от 12 месеца
  2. Избор на изпълнител за предоставяне на услуга – счетоводна отчетност на проект „Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен биоиндикатор и ресурс в Черноморската екосистема“, регистрационен номер BG14MFOP001-6.004-0008-C01, приоритетна ос „Насърчаване на изпълнението на ИМП“, процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за срок на проекта от 18 месеца. 

Бихме желали да добием представа за възможностите на кандидатите да изпълнят описаните услуги. Кандидатите следва да  представят оферта, която да съдържа следната информация:

  1. Кратко описание на дейността на фирмата
  2. Капацитет на фирмата за изпълнение на договора за услуга– информация за обороти за последните 3 години.
  3. Ценова оферта

Срок за представяне на офертите: 17 часа на 21 Април, 2021

Офертите се изпращат по имейл: info@innovationbg.eu или office@innovationbg.eu

Лице за контакт: Зоя Калафатева

Тел. : +359888265342

 

С уважение,

Зоя Калафатева

Изпълнителен директор БАИТ