Програми

От своето създаване през 2003 г. Фондация БАИТ е активна в разработването и популяризирането на проекти свързани с високо-технологичните сфери на икономиката, интегриране на съвременни научни подходи и технологии в българската медицина, подобряване на качеството и безопасността на живот и драстичното намаляване на замърсяването до устойчиви нива в национален и международен контекст.

През годините Фондация БАИТ затвърди позицията си на новатор в областта на научно, научно-приложните изследвания, в сферите на гражданското участие в подкрепа на политиките за наука и иновации, иновации и подкрепа за бизнеса. Фондацията се стреми да намира решения в някои актуалните проблеми, пред които е изправено обществото в България и Европа. Грижата за околната среда и насърчаването на екологични иновации, популяризиране и подкрепа на значими научни изследвания и иновации се е превърнало в наша кауза

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

“Хоризонт 2020” е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, целяща да подпомага нови, креативни идеи, научни проекти, образователни дейности и интелигентни политики, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро.

Финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“:

Високи постижения в научната област: Около 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.
Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.
Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.

Европа 2020 – Стратегия за интелигентен,устойчив и приобщаваш растеж

Целта на стратегията „Европа 2020“ е да гарантира, че икономическото възстановяване на Европейския съюз (ЕС) след икономическата и финансовата криза ще бъде подкрепено от серия от реформи, за да се изградят солидни основи за растеж и създаване на работни места до 2020 г. Стратегията е насочена към структурните слабости на икономиката на ЕС и към икономически и социални проблеми, като в нея се вземат предвид по-дългосрочните предизвикателства на глобализацията, недостигът на ресурси и застаряването на населението.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

  • Стратегията „Европа 2020“ следва да даде възможност на ЕС да постигне растеж, който е:

– интелигентен – чрез развитие на знанията и иновациите;

– устойчив – основан на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

– приобщаващ – насочен към стимулиране на заетостта и социалното и териториално сближаване.

  • Европейският съюз си поставя пет главни цели за постигане на тази амбициозна визия до 2020 г.:

– повишаване на процента на заетост на населението на възраст 20—64. год. до 75 %;

– инвестиране на 3 % от БВП в научноизследователска и развойна дейност;

– намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20 %, увеличаване на дела на възобновяемите енергии до 20 % и повишаване на енергийната ефективност с 20 %;

– намаляване на дела на преждевременно напусналите училище до по-малко от 10 % и повишаване на дела на завършилите висше образование до най-малко 40 %;

– намаляване на броя на застрашените от бедност или социално изключване с 20 млн. души.

Цифрова програма за Европа

ЕС създава нова програма за финансиране — „Цифрова Европа“, която ще стартира през 2021 г. с цел да подкрепи цифровата трансформация на европейските общества и икономики. Програмата „Цифрова Европа“ ще предоставя финансиране за проекти в пет области: суперкомпютри, изкуствен интелект, киберсигурност, авангардни умения в областта на цифровите технологии, както и гарантиране на широко използване на цифрови технологии в икономиката и обществото.

Стратегия за цифров единен пазар за Европа

Европейската комисия определи като приоритет създаването на цифров единен пазар чрез премахване на пречките за гражданите и предприятията. Стратегията за постигане на цифров единен пазар се основава на три стълба:

1. Улеснен достъп на потребителите и предприятията до цифровите стоки и услуги в цяла Европа

2. Създаване на подходящи условия за разцвета на цифровите мрежи и услуги

3. Максимално повишаване на потенциала за растеж на цифровата икономика

5. Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост /ЕПИ-Агри/

Европейското селскостопанско партньорство за иновации (EIP-AGRI) работи за насърчаване на конкурентно и устойчиво земеделие и горско стопанство, които „постигат повече и по-качествено от по-малко“. То допринася за осигуряване на стабилно снабдяване с храни, фуражи и биоматериали, развивайки своята работа в хармония с основните природни ресурси, от които зависи земеделието.

ЕПИ-АГРИ насърчава и подпомага “подхода на интерактивните иновации”, при който иновациите се инициират от крайните им ползватели, а новаторските идеи се превръщат в практически приложения благодарение на взаимодействията между партньорите, споделянето на знания и ефективното посредничество и разпространение на знания и информация.