Проект „Местна инициатива за намаляване на отпадъците в морската вода от дейности свързани с риболовните практики в Черно море“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

„Местна инициатива за намаляване на отпадъците в морската вода от дейности свързани с риболовните практики в Черно море“ е проект, обхващащ широк спектър от предизвикателства засягащи области от екологичен характер касаещи опазването на морската вода и съхранението на биоразнообразието в крайбрежните зони. Проектното предложение ще се конценрира върху решаването на конкретни трудности свързани с почистването на морска територия част от Южното Черноморие на Р.България от „призрачни“ морски отпадъци, включително твърди и меки пластмаси. Проектът ще стартира с обширно проучване на територията и анализ на наличната информация, като бъде подготвен обобщителен доклад с всички констатации. В проектното предложение ще се даде възможност за ангажиране на експерти в различни професионални области, които ще участват в ключови дейности за осъществяване на целите на проекта. Предвижда се подпомагане на проекта чрез инициативи от доброволчески характер, които да насърчат младотото население да се включи в природозащитни каузи. С провеждане на образователна кампания ще се предостави възможност на заинтересовани лица от сектора „Рибарство“, да повишат познанията си в посока към по-целесъобразително отношение за опазване на природния ресурс и съхранение на видовото многооразие от екосистеми в акваторията на Южното Черноморие. Кампаниите за комумикация и информация ще бъдат от съществено значение за достигане резултатите на проекта. Те ще се концентрират върху осведомяване на широката общественост, като се стремят да пододрят разбирането на значими въпроси и промянят поведението на гражданите по отношение ефекта от бракониерските практики, пораженията от нерегламентирания улов и използването на щадящи околната среда риболовни съоръжения. В допълнение на проекта и неговия обсег ще се акцентира на територии от Натура 2000, които са от особено значение за опазването на биоразнообразието и устойчивото икономическо използване на природното наследство в района на Българското Черноморие.

Основните цели на проекта са: 1/Да ограничи негативното въздействието на отпадъците върху морските екосистеми и биоразнобразието в акваторията на Южното Черноморие на Р.България. 2/Да подобри познанията на рибарите от региона, както и на широката общественост относно иновативните методите за опазване на Черно море от „призрачните“ морски отпадъци свързани с риболовните практики. Важна задача за проекта е да намали вредните отпадъци от дейността на хората в акваторията на Южното Черноморие, като осигури методика за ефективно почистване и предостави на адекватно обучение за рибари, които да бъдат активни в борбата срещу замърсяването на Черно море.

Проектът се изпълнява в партньорство с МИРГ Бургас-Камено

Срок на проекта: 12 месеца

 Общ бюджет на проекта: 167 138.40 лв.

Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Договор № BG14MFOP001-1.014-0002-C02