БАИТ

 

ЗАПОВЕД 

№ ПП-21-05/06.07.2021 г.

 

За откриване на процедура за определяне на изпълнител

 

На основание чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ и ПМС №160/2016 г.:

І. Откривам процедура за определяне на изпълнител, съгласно чл. 50 – 53 ЗУСЕСИФ, с предмет „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на комуникационна кампания“ по проект „Местна инициатива за намаляване на отпадъците в морската вода от дейности свързани с риболовните практики в Черно море“, Договор № BG14MFOP001-1.014-0002-C02, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, процедура „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“.

ІІ. Определям избора на изпълнител да се извърши чрез публична покана.

ІІІ. Одобрявам поканата и документацията за участие.

ІV. Публикуването на публичната покана и придружаващите документи да се осъществи по реда на чл.52, ал.1 от ЗУСЕСИФ и чл.2, ал.1 на ПМС 160/2016 г., като определям срок за публичен достъп до поканата от 21 /двадесет и един/ дни.

V. Поканата и цялата документация за участие в процедурата за определяне на изпълнител да се предостави за публикуване в ИСУН2020 и на интернет адреса на възложителя www.innovationbg.eu

VІ. Срок за получаване на офертите до 23:59 часа на 27.07.2021 г.

Възложител: Фондация „Българска Академия за Иновационни Технологии“

Пълната документация по процедурата можете да намерите тук: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/d5f39701-c45e-4ab7-92b4-1b2dddca07d1