Работни области

 1. Разработване и осигуряване изпълнението на стратегии и програми в областта на информационните технологии и иновациите.
 2. Проучвания и анализи, които имат за цел да подпомогнат формулирането и изпълнението на обществените политики в областта на информационните технологии и иновациите.
 3. Организиране и провеждане на научни, научно-приложни и други изследвания в страната и в чужбина, популяризиране резултатите от изследванията.
 4. Организиране и участие в конгреси, симпозиуми, семинари.
 5. Организиране създаването на стопански субекти в съответствие с действащото законодателство за постигане целите на Фондацията.
 6. Предлагане на подходящи иновационни технологични решения за компании, развиващи дейноста си в сферата на: генетиката, геномиката, медицината, биотехнологиите, селско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и екологията, производството, търговията, ремонта и доставката на части за съответната техника.
 7. Разработване и/или популяризиране на високотехнологични методи за прецизна медицина и геномика, които са едни от основите на медицината на бъдещето. Интегриране на съвременни научни подходи и технологии в българската медицина.
 8. Промотиране и подпомагане на селективната диагностика, прогноза и терапия с помощта на генетиката и геномиката, с цел да се идентифицират начините за правилното им приложение при точния човек в точното време. Разпространяване на информация, работа в мрежа и обмен на информация с наши и чужди експерти.
 9. Разработване на програми и стратегии за устойчиво управление на здравословни показатели, оценка и мениджмънт на здравословния риск чрез генетични изследвания на населението в Черноморския регион.
 10. Разработване на програми и стратегии за устойчиво управление на екологичните показатели, оценка и мениджмънт на екологичния риск на Черноморския регион.
 11. Разпространение на знания, информация, обмен и партньорство между институции и различни видове власти, обучение.
 12. Консултантски услуги за повишаване капацитета на фирмите за внедряване и ползване на иновации.
 13. Популяризиране на иновативни решения за стратегическо развитие чрез иницииране на пилотни проекти, които да разкрият ползата от конкретните технологии в сферата на генетиката, геномиката, медицината, биотехнологиите, селско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и екологията
 14. Подготовка на предложения, становища, меморандуми, програми и други, съответстващи на целите на фондацията и представянето им пред държавни, общински, граждански, стопански и други институции, организации и лица.
 15. Подпомагане работата на политиците, националните и местните власти, на бизнеса и индустриалните асоциации, на неправителствените организации и на представителите на гражданското общество за широко внедряване на информационните технологии и иновации в областта на генетиката, геномиката, медицината, биотехнологиите, селско стопанство, хранително-вкусовата промишленост и екологията
 16. Осъществяване сътрудничество с други сродни институции и организации, споделяне на опит и общуване със стопански субекти в Европа с отговорно отношение по внедряването на иновации и опазването на околната среда.
 17. Участие в разработването на нормативни актове в областта на информационното общество и информационните технологии, съдействие за хармонизация на нормативните документи и стандарти с изискванията на Европейския съюз.