Проект „Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен биоиндикатор и ресурс в Черноморската екосистема“

 

С проектa се цели подобряване на знанията за морската среда чрез изследване на два вида бели пясъчни миди – Donax trunculus и Chamelea gallina. Налице са съществени пропуски в знанията за тези два вида, както и състоянието и размера на популациите им в ИИЗ на Република България в Черно море. Настоящият проект ще допринесе за подобряване на знанията за тези видове миди чрез изготвянето на две отделни методики за картиране на местообитанията за всеки от целевите видове – Donax trunculus и Chamelea gallina, както и полеви формуляри като неразделна част от методиката. В рамките на проекта ще бъдат изработени и методики за оценка на Природозащитното състояние (ПС) на двата вида миди и методики за мониторинга им. Важен момент ще бъде проучването на състоянието на популациите на бели пясъчни миди от целевите видове в ЗЗ Емине-Иракли, в която зона тези видове са предмет на опазване и картирането им. Ще бъде оценено качеството на защита, която им се осигурява от мрежата НАТУРА 2000 към момента, което ще позволи да бъде направена обоснована оценка на евентуална нужда от обособяване на допълнителни морски защитени зони за опазването им в целевата територия. Освен това, ще бъдат проучени основните замърсители в популациите на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в моделни райони от българската акватория на Черно море на екосистемно ниво чрез провеждане на системни анализи на проби, както от биотични, така и от абиотичните фактори. В допълнение към научните изследвания по проекта се предвижда да се индентифицират и предложат на заинтересованите страни чрез електронен наръчник потенциални нетрадиционни за България и иновативни технологии за производство на морски аквакултури – бели пясъчни миди.

Основните цели на проекта са: 1/ Да подобри знанията за два ценни стопански вида бели пясъчни миди – Donax trunculus и Chamelea gallina – от две гледни точки – като биологични индикатори за състоянието на морската околна среда и като ценен ресурс (КТМ37 amp; КТМ39 от МСРБ 2016-2020) 2/ Да индентифицира и предложи на заинтересованите страни потенциални нетрадиционни за България и иновативни технологии за производство на морски аквакултури – бели пясъчни миди (нова мярка №19 от МСРБ 2016-2020) Важна задача на проекта е да осигури две отделни методики за картиране на местообитанията за всеки от целевите видове – Donax trunculus и Chamelea gallina и и полеви формуляри като неразделна част от методиката, както и методики за оценка на Природозащитното състояние (ПС) на двата вида и методики за мониторинг на двата вида миди. След това ще бъде проучено и картирано текущото състояние на видовете Donax trunculus и Chamelea gallina в ЗЗ Емине – Иракли BG0001004 и ще бъде проучен транспорта на основните замърсители и структурата на зооцинозата в представителни райони за популациите на бели пясъчни миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina ще се допринесе за подобряване на знанието за морската среда и морското дъно. Въз основа на събраните първични данни по проекта ще бъде направена оценка на степента на защита на двата вида в съществуващите морски зони от НАТУРА 2000 и ще бъде направена мотивирана оценка на необходимостта от обособяване на допълнителни зони за защита на целевите видове. В допълнение ще бъде проучено състоянието на морската среда и в други избрани зони на разпространение на вида, с което ще бъде допълнено знанието за оптималните качества на компонентите и факторите на околната среда за целевите видове. Като резултат от изпълнението на предвидените дейности по проекта ще бъде създадена добра база от научни знания за ефективно управление на антропогенните дейности и работа за постигане на добро състояние на морската среда и ще бъде даден принос за подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на „синия растеж“.

Срок на проекта: 18 месеца

Общ бюджет на проекта: 232 588.00 лв.

Проектът се финансира от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

Договор № BG14MFOP001-6.004-0008-C01